Laˇhuˍ chaw ceuˬ ve raˍzaˍvanˍ

Downloads: 
  • File icon Laˇhuˍ liꞈ taˍ g'a ve awˬ lawn ngeh chaweh
    Download View108.89 KB
  • File icon Laˇhuˍ chaw ceuˬ tanˬ laˬ ve awˬ lawn ngeh chaweh
    Download View108.24 KB

Laˇhuˍ chaw ceuˬ tanˍ hpehꞈ la ve awˬ lawn leh chaw liˇ vaˇ liˇ awˬ lawn teˇ hpaˍ g'aꞈ ca mawˬ ve hk'e bvuhꞈ laˇ tuˬ yoˬ.