Htaˍ naˆteˇ hpaˍ


Bon maˍ paˍ htaˍ naˆ


Ha lehˬ bon hkawˇ htaˍ naˆ


Hawˉ hk'aˆ htaˍ naˆ


Yaˇ miˇ htaˍ naˆ


Yaˇ nehˬ htaˍ naˆ


Hkriꞈ yaˇ cuˇ yiˍ htaˍ naˆ


Hkriꞈ yaˇ shu htaꞈ ga ve htaˍ naˆ


Liꞈ te liꞈ yanˬ htaˍ naˆ


 

Htaˍnaˆ kanˉ te paˍ teˇ hpaˍ leh Shaˉ naˉ kanˉ te paˍ teˇ hpaˍ htaꞈ caˉ daꞈ ve awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ hpehꞈ ve yoˬ.

 
Lahu_drum.jpg