ပင်မစာမျက်နှာ


 

 

ကြိုဆိုပါ၏။ လားဟူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ပင်မစာမျက်နှာသို့ဝင် ရောက်ဖတ်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာ အများစုကိုလားဟူဘာသာဖြင့်ပင်ဖော်ပြပါမည်။ အဖွဲ့ချုပ်နှင့်သက်ဆိုင် သောအ ကြောင်းအရာများ၊ အစီအစဉ်များကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ချုပ်မှထုတ်ဝေသောစာအုပ်များအပြင်အခြားအကျိုးပြုစာအုပ် များကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ ယေရှုသက်တောစဉ်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာကိုအသံဖိုင်ဖြင့်လည်းနားဆင်နိုင်ပါသည်။ လားဟူစာပေလေ့လာလိုသောသူများ အတွက်လားဟူစာပေသင်ယူနိုင်ရန်ပါရှိပါသည်။ ခေတ်နှင့်လျော်ညီသောစာအုပ်များ၊အကြောင်း အရာများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။

 

 


 

Caˬtoˇ leh Na haꞈ hui ve yehˬ yaˇ k'a yaˇ hui ha lehˬ puiˉ leh hawˍ daꞈ puiˉ- aˬ ceˇ. Yehˬ k'a hk'aw  loˍ ve , g'a cawˇ ve awˬ ceuˬ kaꞈ hk'a biˇ cawˬ chehˇ sheꞈ. k'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.

အဟောင်းမှအသစ်သို့

Hk’aˆ awˬ meh “ Gawˬ daꞈ hk'aˆ ” ceˇ. Yehˬ g’oꞈ ( 50 ) hk’e ceh cawˬ sheꞈ ve , mawˍ tawˍkaˇ yaˍ k’aw awˬ hawˉ awˬ na caw zuhˇ leh chehˇ taˍ ve hk’aˆ teˇ hk’aˆ yoˬ ceˇ. Hk'aˆ uˉ lo suhˆ tsuh nawˉ lehˬ fuiˍ teh taˍ ve pa taw  gawˬ daꞈ puiˉ- aˬ ceˇ. K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.

ပျော်ရွင်သော လားဟူနှစ်သစ်ကူး

 

             Mvuhˇ hpeuꞈ gaˬ la htaˇ , laˇ huˍ yaˇ hui hk’aˇ ciˇ pehˬ awˬ paˇ lo laˬ dawˬ naˍ uˉ te daꞈ ve duiˆ duiˆyoˬ.  k'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.

လူငယ်များ အမြင်မှန် ရလာပါပြီ

Teˇ pawˆ htaˇ cuˇ yiˍ cawˬ ve , yaˇ htaꞈ maˍ puiˉ jaˇ ve Caˬ shawˉ meh ve  cawnˇ yehˬ saˍlaꞈ teˇ g’aˇ cawˬ ve ceˇ. K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.

တစ်ဘ၀လုံးအတွက် အဖေါ်မွန်

Teˇ pawˆ htaˇ, suhˆ tsuh nawˉ lehˬ cawˬ ve , aˉ pawˇ cehˬ, vaˇcehˬkaꞈcawˬ ve , mvuhˇ haw kaꞈ hpuiˇ-ehˍ hk’aw tawˬ kuiˬ lo chehˇ ve  " Aˉ pawˇ de " hk'aˆ teˇ hk'aˆ cawˬ ve ceˇ.  K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ. 

လုပ်ကိုင်စားသောက် တတ်လာပြီ

Caˬnuˇ leh Na miˇ nyiˇ g'aˇ yaˇ nehˬ ve awˬ liˇ awˬ hk'aˇ cawˬ ve  hk'e teˇ g'aˇ leh teˇ g'aˇ haꞈ daꞈ jaˇ ceˇ.  K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ. 

နားလည်လာပါပြီ

Teˇ pawˆ htaˇ,  awˬ chawˇ hpehꞈ daꞈ jaˇ ve Na meˬ , Na htiˇ , Caˬdaꞈ shehˉ g'aˇ cawˬ ve ceˇ. Yawˇ hui shehˆ g'aˇ lehˬ a shaꞈ i htaˇ kaꞈ tanˬ leh awˬ chawˇ hpehꞈ daꞈ jaˇ ve ceˇ. K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.  

မှန်ကန်သောအရာကို ရွေးချယ်တတ်ဘို့ လိုသည်

Teˇ pawˆ htaˇ , kanˉ te cheunˬ ve , awˬ liˇ awˬ hk'aˇ daꞈ ve , ti mi te ve ,  teˇ yehˬ teˇ k'a g'a caˇ tuˬ coˇ caˇ te chehˇ ve Caˬlaˇ teˇ yehˬ cawˬ ve ceˇ. K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ. 

အလုပ်ကြိုးစားသောသူ တစ်ဦးဖြစ်လာပြီ

Teˇ pawˆ htaˇ, hk’aw pui-ehˉ awˬ hk’oˆ lo
“ Hk’aˇcaˉde” meh ve hk’aˆ teˇ hk’aˆ cawˬ ve ceˇ.  Hk’aw pui hk’oˆ lo chehˇ ve pa taw mvuhˇ haw kaꞈ daꞈ jaˇ. Gawˬ kaꞈ gawˬ ve ceˇ.  K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ. 

ပျော်ရွှင်သော နေ့တစ်နေ့

Hk’aw pui hk’oˆ lo cawˬ ve hk’aˆ hpehꞈ ve pa taw gawˬ daꞈ ve mvuhˇ haw ehˉ teˇ hpaˍ  hpuiˇ hpuiˇ meuˆ chehˇ leh chehˇ pi-awˍ jaˇ ve hk’aˆ ehˉ teˇ hk’aˆ hpehꞈ ve ceˇ.  K'awꞈ caˉ g'aw sheˍ.  

ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရေချောင်း ငါး သွားရှာစားကြစို့
LaHu_Paweh1.jpg