မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Lahu Baptist Convention က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် contact@lahubc.org အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

Liꞈ mehˆ hpfuhˇ chi teˇ maˬ hk'aw lo yuˬ yehˇ taˍ ve awˬlawn teˇ hpaˍ, awˬ han teˇ hpaˍ awˬ pon aw shehˍ hpaˇ teˇ hpaˍ htaꞈ awˬ bon uiˍ jaˬ ve yoˬ. Teˇ g'aˇ tawˬ teˇ g'aˇ awˬ lawn kaˇ daꞈ maˇ g'a ve htaꞈ na g'a laˇ tuˬ lawˬ hkawˉ ve yoˬ. Laˇhuˍ yaˬ hk'a peu-eˬ yehˬ g'a leh awˬ bon cawˬ ve liꞈ mehˆ pfuhˇ hpehꞈ tuˬ coˇ caˇ a veuˬ.