ဌာနများ

ဌာနတာဝန်ခံ၊ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများ

ဓမ္မဆရာဌာန
ဧဝံဂေလိနှင့်သာသနာပြုရေးဌာန
အမျိုးသားဌာန
အမျိုးသမီးဌာန
လူငယ်ဌာန
ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာဌာန
ခရစ်ယာန်လူမှုဝန်ထမ်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
စာပေဌာန

 

Lahu_drum.jpg